Psykoterapi Supervison Kurser

Henvendelser til Gro

Eksempler på kurser, jeg har holdt

Kroppen som klangbund
Dette kursus har fokus på at udvikle evnen til resonans. Resonans vil her sige at blive i stand til at skabe genklang og forståelse i kontakten til et andet menneske. Når vi kan skabe resonans, styrker vi kontakten, og vi udvider evnen til nærvær og opmærksomhed.
Ingen rationel analyse kan gøre det muligt at forstå et andet menneske empatisk.
På dette kursus vil du blive klædt på til at kunne bruge dine indre impulser som information, der fortæller dig noget om, hvordan et andet menneske har det.
Du vil ud fra teori om den nye hjerneforskning og ud fra små konkrete øvelser få en forståelse for og indsigt i betydningen af at kunne bruge dig selv og dine kropssansninger i kontakten.

Samvær – kontakt – grænser
På dette kursus kommer du til at beskæftige dig med, hvad problemer i forhold til grænser og afgrænsning, betyder for kontakten.
Hvis ikke vi er bevidste om vores grænser og kan møde andre afgrænset, risikerer vi at ”blive væk ” i kontakten eller at ” fylde for meget”.
Begge disse positioner skaber uklarheder og sammenblanding af ens egne og den andens følelser og behov.
Hvis ikke vi ved, hvor grænserne er, bliver vi let utrygge, opspændte og urolige.
Vi er forskellige som mennesker og reagerer derfor også forskelligt. Kurset vil komme ind på disse forskelligheder, og hvordan man kan tage hensyn til dette i kontakten med den anden person.

Mærk dig selv, så du kan passe på dig selv
Et kursus om stress, overbelastning og udbrændthed, og hvordan man genfinder balance, ro og overblik.
Mærker du dig selv, når du arbejder? Hvordan reagerer du, når presset stiger? Bliver du ved for længe? eller går du ”død”?
Kender du dine tendenser?
Kurset vil give viden om kroppens reaktioner under stress og mulighed for at træne konkrete øvelser, der hjælper til at genskabe ro.
Der vil være fokus på både teori og praktiske øvelser, så deltagerne må være indstillet på at bruge sig selv.
 Temadag om traumebehandling og S.E. metoden
Arbejdet ud fra S.E. metoden bygger på en detaljeret forståelse af centralnervesystemet, og den bygger på en helhedsopfattelse af ikke bare krop og psyke, men krop-psyke-nervesystem.
Metoden hjælper og støtter den traumatiserede til i håndterbare mundfulde at forholde sig til, hvad der sker inde i personens egen krop og at tillade kroppens naturlige impulser at komme til udtryk.
Traumet sidder ikke i hændelsen, men i kroppen.
Dagen vil give indblik i en særlig måde at tænke på.

Sådan kan I løse knuder op - et kursus i at håndtere konflikter
Ofte bliver vi opspændte, stressede eller mister os selv, når der opstår uenigheder eller direkte konflikter. Kommunikationen påvirkes og misforståelser og forestillinger kommer på banen.
På dette kursus vil du/I få redskaber til at kunne bevare eller genoprette dialog og kontakt, selvom der er opstået uenigheder.
Der vil være teoretiske indlæg, men det handler også om at mærke efter i dig selv, så der vil være øvelser, hvor du skal være aktiv i forhold til dig selv.

Teambuilding – løfte sammen
Kræfterne i en gruppe kan være stærke. De kan være ødelæggende for relationerne i gruppen og det arbejde, der skal udføres, og de kan omvendt være positive og aktivt medvirke til, at selv vanskelige opgaver kan løses.
Vi skal se på og undersøge de underliggende gruppefunktioner og de roller, der eksisterer i en gruppe.
Vi skal beskæftige os med, hvad der gør en gruppe sårbar og hvad der gør den stærk.
Dine egne ressourcer og de funktioner, du tilfører gruppen, vil blive belyst. Ligesom dine egne tidligere gruppeerfaringer vil blive inviteret ind. De påvirker nemlig samspillet i gruppen.
Dette kursus vil give en mulighed for at se på sig selv og de andre fra nye vinkler.

Jeg afholder sammen med Susanne Mortensen, der også er krop- og psykoterapeut, personalekurser der tilbyder værktøjer til håndteringen af særligt vanskelige grupper. Det kan f. eks. være grupper med traumatiserede børn, unge misbrugere, psykiatriske patienter og ældre demente beboere.

Ring eller mail for yderligere oplysninger.